Цогц шийдэл

Бидний хэрэгжүүлдэг үйл ажиллагаа нь орчин үеийн боловсролын цогц шийдэл хөгжүүлж сургууль, цэцэрлэг, сургалтын байгууллагуудад нийлүүлэх юм. 

ШИМТ шийдэл хэрэгжүүлснээр сургалтын байгууллагад бий болох давуу тал:

  • 21-р зууны шаардлагад нийцсэн сургалтын шинэлэг агуулга, арга зүйг нэвтрүүлнэ
  • Багшийн чадавхи бүрдэж гарын авлага, зөвлөмжөөр хангагдана
  • Хэрэглэгдэхүүний материаллаг нөөц бэхжинэ
  • Хүртээмж сайжирна
  • Хичээл хоорондын интеграци сайжирч сурагчдын идэвхи, сургалтын амжилт өснө
  • Үндэсний боловсролын брэнд бүтээх үйл ажиллагааны оролцогч болж бусдаас ялгарна

Бид өөрийн ШИМТ+ бүтээлч боловсролын төвд хөтөлбөр, хэрэглэгдэхүүн хөгжүүлэлт, практик сургалтаа явуулахын зэрэгцээ одоогоор цөөнгүй сургууль, цэцэрлэгт шийдлээ нийлүүлээд байна.